Ο Κινηµατογράφος στην Εκπαίδευση

Ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση
Η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως κοινωνική πρακτική που ανήκει στο χώρο της επικοινωνίας και ψυχαγωγίας ενώ την εκπαίδευση ως πρακτική που ανήκει στο χώρο της εργασίας και συνιστά έναν από τους μηχανισμούς που αναπαράγουν την κοινωνία. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας θεώρησης ήταν η τεράστια επιφυλακτικότητα των επιστημόνων απέναντι στον κινηματογράφο αλλά και η έλλειψη ικανού αριθμού ερευνών για τη σχέση και τη διαλεκτική που αναπτύσσεται μεταξύ τους.
Το ερευνητικό μας ενδιαφέρον στην παρούσα σελίδα εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο η κινούμενη εικόνα και, ειδικότερα ο κινηματογράφος, επηρεάζει την οργάνωση και τη δυναμική της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένα ακόμη πεδίο στοχασμού συνίσταται στους λόγους για τους οποίους και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κινηματογραφική ταινία ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Σε αυτή την αναζήτηση η προσπάθειά μας έγκειται αφενός στην παρακαταθήκη που μας άφησαν οι μεγάλοι παιδαγωγοί και αφετέρου στο ρόλο που έχει παίξει και παίζει η εικόνα και πιο συγκεκριμένα η κινούμενη εικόνα στη μετάδοση της γνώσης.

The scientific community encounters the cinema as a social practice which belongs to the area of communication and entertainment. On the other hand education is encountered as a practice which belongs to the area of labor and constitutes a mechanism that reproduces society. The outcome of such a notion has been the reserve with which scientists regard the cinema as well as the lack of sufficient research concerning the relation and dialectics of the moving image and education.
Our research interest in the present webpage is focused on the ways the moving image – the cinema specifically- influences the organization and dynamics of the educational process.
The reasons for which and the ways in which the film can be used as an educational tool constitute an additional area of thinking. In this quest our efforts lie, on the one hand, in the inheritance the great educators (pedagogues?) left us with and, on the other hand, in the role the image – especially the moving image- has played and is still playing in the transmission of knowledge.