Η Εκπαίδευση στον Κινηµατογράφο

Η εκπαίδευση στον κινηματογράφο

Σκοπός της σελίδας αυτής είναι να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση καταγράφεται από την κάμερα. Πως οι δημιουργοί μιας ταινίας βλέπουν μέσα από την κάμερά τους τα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα, τη θέση του δασκάλου – καθηγητή και του μαθητή –φοιτητή μέσα σε αυτά;
Με όπλο μας
Α) τη φιλμοσημειωτική και τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάλυση μιας ταινίας
Β)το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης στη χώρα αναφοράς της ταινίας
Γ) το κοινωνικό – ιστορικό πλαίσιο στο χρόνο που αναφέρεται η ταινία
θα προσπαθούμε να αναγνώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο κάθε σκηνοθέτης το εκπαιδευτικό σύστημα ως ένα σύνολο μερών (εκπαιδευτικοί, μαθητές ή φοιτητές, άλλα κοινωνικά υποσύνολα που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία). Η ανάλυση θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει συγκεκριμένους άξονες όπως για παράδειγμα: Ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, κοινωνικά πρότυπα, κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές σχέσεις και σχέσεις ιεραρχίας, όπως αυτές παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο πραγματεύεται η ταινία, έμφυλοι ρόλοι κ. ά.

This page aspires to imprint the recording of education through the camera. How does the auteur see the educational process through her/his camera?
Armed with;
Α) film semiotics
B) The institutional frame of education in the reference country and,
C) the historical and social frame of the period in question
We will try to “read” the way the team of the film regards the educational process as a total of different parts (teachers, professors, pupils, students or other social subtotals which are directly or indirectly related to the educational process). The analysis should include specific axes such as the historic- social frame, the institutional frame of education, models, stratification, social and hierarchic relations, gender roles etc.